* Năm 1972 - 1975

Quản đốc: Trần Minh Đởm.

* Năm 1975 - 1977

Hiệu trưởng: Huỳnh Hữu Khởi

* Năm 1977 - 1979

Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Thái

Phó Hiệu trưởng: Dương Văn Đoàn

* Năm 1979 - 1981

Hiệu trưởng: Trần Chánh Du

Phó Hiệu trưởng: Huỳnh Hữu Khởi

* Năm 1981 - 1982

Hiệu trưởng: Huỳnh Hữu Khởi

Phó Hiệu trưởng: Vương Thọ Cầm

* Năm 1982 - 1986

Hiệu trưởng: Vương Thọ Cầm

Phó Hiệu trưởng: Huỳnh Thiện Chánh - Nguyễn Thành Phát - Trần Bá Bồng

* Năm 1986 - 1991

Hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Sơn

Phó Hiệu trưởng: Dương Thanh Huy - Võ Văn Tuấn

* Năm 1991 - 1993

Hiệu trưởng: Võ Văn Tuấn

Phó Hiệu Trưởng: Dương Thanh Huy - Nguyễn Thị Lẹ

* Năm 1993 - 1994

Hiệu trưởng: Lâm Thị Hồng

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Nguyệt Thu

* Năm 1994 - 1997

Hiệu trưởng: Lâm Thị Hồng

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Huy Hoàng

* Năm 1997 - 2003

Hiệu trưởng: Lâm Thị Hồng

Phó Hiệu trưởng: Lê Thị Ngọc Dung - Võ Hoàng Minh

* Năm 2003 - 2005

Hiệu trưởng: Lâm Thị Hồng

Phó Hiệu trưởng: Lê Thị Ngọc Dung - Võ Hoàng Minh - Trần Thị Ngọc Diễm

* Năm 2005 - 2008

Hiệu Trưởng: Trần Thị Ngọc Diễm

Phó Hiệu trưởng: Lê Thị Ngọc Dung - Võ Hoàng Minh - Lâm Chí Thành

* Năm 2009 - 2012

Hiệu trưởng: Tạ Ngọc Bưu

Phó Hiệu trưởng: Lê Thị Ngọc Dung - Lâm Chí Thành

* Năm 2012 - 2016 

Hiệu trưởng: Tạ Ngọc Bưu

Phó Hiệu trưởng: Phạm Nhất Linh - Trần Anh Tuấn

* Năm 2016 - 2017

Hiệu trưởng: Phạm Nhất Linh

Phó Hiệu trưởng: Trần Thanh Phong - Trần Anh Tuấn

* Năm 2017 - 2018

Hiệu trưởng: Phạm Nhất Linh

Phó Hiệu trưởng: Trần Thanh Phong - Lê Văn Thanh

* Năm 2018 - 2019

Hiệu trưởng: Lê Thị Ngọc Dung

Phó Hiệu trưởng: Trần Thanh Phong - Lê Văn Thanh